OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Obchodné a reklamačné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.dukeb.sk

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3. Práva a povinnosti predávajúceho

4. Práva a povinnosti kupujúceho

5. Dodacie podmienky

6. Kúpna cena

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9. Osobné údaje a ich ochrana

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.  Záverečné ustanovenia

Príloha č.1 a č.2