Publikované

11. Záverečné ustanovenia

11.1.     V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3.     Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.4.     Obchodné podmienky pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a zmluvnou dokumentáciou s jednotlivými kupujúcimi.

11.5.     Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6.    Odoslaním objednávky kupujúci zároveň vyjadruje súhlas s vyčíslenou kúpnou cenou vrátane DPH.