Publikované

5. Dodacie podmienky

5.1.      Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

5.2.     Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci, sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je obvykle expedovaný do 3 pracovných dní.

5.3.      Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov, a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

5.4.      Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

5.5.      Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) s dodacím listom, návod a ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

5.6.      Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7.      Predávajúci nezodpovedá za nedodanú dodávku, ak kupujúci udá nesprávnu adresu.

5.8.    Predávajúci poskytuje dodanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom:

  1. Osobného odberu v sídle prevádzky predávajúceho
  2. Slovenskej pošty
  3. Kuriérskej spoločnosti DHL
  4. Dovozom tovaru, vozidlom predávajúceho (len v Bratislave)

5.11.     Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.12.     V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci prevezme tovar osobne, alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.14.     Cena dopravy:

a)     Predávajúci si za dodanie tovaru v Bratislave neúčtuje žiadny poplatok.
b)     Pri dodaní tovaru Slovenskou poštou si predávajúci účtuje poplatok 6,-€
c)     Pri dodaní tovaru DHL s.r.o., si predávajúci účtuje poplatok 12,00€
d)     Pri dodaní tovaru do 48 hodín kurierom, alebo vlastnými vozidlami, si predávajúci účtuje poplatok 15,94€ (napr.: ak si objednáte dodanie tovaru kurierom a zároveň do 48 hodín, predávajúci účtuje  poplatok iba 1 x 15,49€).
e)     Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť v závislosti od objemu a váhe tovaru vhodnú prepravnú spoločnosť a zaručuje sa, že v takomto prípade dodrží cenu prepravy tak, ako je uvedené v akceptácií objednávky. V prípade rozvozu tovaru v Bratislave je tovar dovážaný vlastnými vozidlami.


f)     V prípade požiadavky kupujúceho na iný osobitný druh prepravy tovaru, hradí kupujúci cenu za takéto prepravné služby v celom rozsahu, a to pri akejkoľvek celkovej hodnote objednávky.

5.15.     Dealer a koncový odberateľ majú možnosť platiť za dodaný tovar na faktúru, iba po podpísaní Dealerskej alebo koncovej zmluvy, v hotovosti alebo na dobierku.