Publikované

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.       Základnou povinnosťou kupujúceho pred započatím nákupu je dôkladne sa zoznámiť s obchodnými, dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom.

4.2.      Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.3.      Kupujúci je povinný:

a)     prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar, ak predtým nevyužil svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu,

b)     zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

4.4.      Kupujúci má právo na dodanie tovaru v sume, množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.