Publikované

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dušan Kevický DUKEB, so sídlom Jána Smreka 5, 841 08 Bratislava, IČO: 17 350 115, zapísaná v ŽR pod číslom 104-6631 Bratislava, DIČ: 1020185760, IČ DPH: SK1020185760 prevádzka: Trhová 28, 841 01 Bratislava (ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim, ktorej predmetom je dodávka tovaru z e-shopu http://eshop.dukeb.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Dušan Kevický – DUKEB
so sídlom Jána Smreka 5, 841 08 Bratislava, IČO: 17350115 zapísaný v živnostenskom registri pod číslom 104-6631 DIČ: 1020185760, IČ DPH: SK1020185760

Prevádzka: Trhová 28, 841 01 Bratislava

mail: dukeb@dukeb.sk
telefón + fax: +421/ 2/ 6446 1047

Poštová adresa: Dušan Kevický – DUKEB, Trhová 28, 841 01 Bratislava 42

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

a

Štátna veterinárna a potravinová správa, Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto so sídlom v Bratislave, Polianky 8, 841 01 Bratislava  pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V.

http://www.svssr.sk/

http://www.svssr.sk/zakladne_info/podania_podnety.asp

1.2.      Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpne zmluvy, uzavreté na elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva„) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3.      Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4.      Zoznam tovaru v elektronickom obchode http://eshop.dukeb.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
1.5.      Zobrazená kúpna cena, za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je uvádzaná v Eurách s daňou z pridanej hodnoty, vrátane všetkých zliav a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru, alebo iné voliteľné služby.